DEUTERONOMY

H

I

U

S

N

M

R

C

P

T

O.T.

11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11    Commentary

Deuteronomy 11:26 - rahankyntnlpnykmhyvmbrkhvkllh:
Behold [
rah], I [anky] set [ntn] before [pnym] you this day [yvm] a blessing [brkh] and [v] a curse [kllh];

Deuteronomy 11:27 - athbrkhasrtsmavalmtsvtyhvhalhykmasrankymtsvhatkmhyvm:
A blessing [
brkh], if ye obey [sma] the commandments [mtsvh] of the LORD [yhvh] your God [ alhym], which [asr] I [ankym] command [tsvh] you this day [yvm]:

Deuteronomy 11:28 -
vhkllhamlatsmavalmtsvtyhvhalhykmvsrtmmnhdrkasrankymtsvhatkmhyvmllktakryalhymakrymasrlaydatm:
And a curse [
kllh], if ye will not [la] obey [sma] the commandments [mtsvh] of the LORD [yhvh] your God [alhykm], but turn [svr] aside out of the way [drk] which [asr] I [ankym] command [tsvh] you this day [yvm], to go [ylk] after [akr] other [akr] gods [alhym], which [asr] ye have not [la] known [yda].